قاب شیشه ای

▬ خدا حافظی تا 10 تیر
▬ ماه
▬ مدیر
▬ مقبره الشهدا
▬ سرزمین سبز
▬ گل خوشه ای
▬ بهشت روی زمین
▬ بخشش بی دریغ
▬ دریاچه...
▬ سیاهی
▬ غنچه
▬ تک درخت
▬ شاید این جمعه بیاید ... شاید ...
▬ شکوفه
▬ راه